plfren

Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej firmy TURNUS – umowa o świadczenie usług turystycznych:

 1. Organizatorem imprez jest:Biuro Podróży "Turnus" z siedzibą w Warszawie przy ul. I Poprzecznej 14 a, 04-602 Warszawa, NIP 952-188-08-47, REGON 142989430, działające na podstawie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1259 oraz gwarancji ubezpieczeniowej Organizatora Turystyki nr GT 64/2016 Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A.
 2. Definicje:
  Organizator – Biuro Podróży Turnus
  Zamawiający – osoba, która dokonuje zamówienia, tzn. zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych
  Uczestnik– osoba biorąca udział w imprezie turystycznej - sam Zamawiąjący lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego
 3. Zawarcie umowy następuje w chwili akceptacji regulaminu w formularzu rezerwacji, na stronie internetowej www.turnus.com.pl. Osoba dokonująca rezerwacji i zawierająca umowę jest odpowiedzialna za zapłatę pełnej kwoty imprezy turystycznej za wszystkie osoby (Uczestników) podane w formularzu rezerwacji. Jest także odpowiedzialna za informowanie tych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej.
 4. Cena obejmuje świadczenia w ilości i jakości opisanej w ofercie. Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany ceny określonej w umowie w następujących przypadkach: wzrost kosztów transportu i cen paliw, wzrost cen, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe, przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursu walut. Wzrost ceny, o którym mowa, nie może nastąpić później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
 5. Zamawiający/Uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości określonej w ofercie, w wysokości min. 30% wartości świadczeń w chwili rezerwacji wycieczki na stronie internetowej. Rezerwacja jest potwierdzona po wpłynięciu zaliczki na konto BP Turnus. Dopłata do pełnej wartości imprezy musi nastąpić najpóźniej 7 dni przed wyjazdem. Brak części lub całości wpłaty do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy uznaje się za rezygnację z uczestnictwa w imprezie i podstawę do potrącenia kosztów rezygnacji. Brak wpłaty na rachunek Organizatora pełnej kwoty w terminie wskazanym powyżej strony traktują jako odstąpienie od umowy przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zarezerwowane, ale nie opłacone miejsce może zostać sprzedane innej osobie.
 6. Wszelkie płatności za świadczenia objęte niniejszą umową będą dokonywane wyłącznie przelewem bankowym albo przelewem przez serwis dotpay na rachunek bankowy Organizatora:
  ING BANK – nr konta: 83 1050 1054 1000 0090 9023 3942
  Opis przelewu musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika bądź Zamawiającego.
  Prowizję z tytułu płatności dotpay ponosi Uczestnik, chyba że prowizja jest wliczona w cenę oferty.
 7. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego/ Uczestnika z imprezy turystycznej Organizator zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów rezerwacji faktycznie poniesionych przez Organizatora, nie więcej jednak niż faktycznie poniesione koszty:
  • do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy – rezygnacja bez kosztów
  • 29-8 dni przed rozpoczęciem imprezy – 30% wartości imprezy
  • 7-1 dni przed rozpoczęciem imprezy – 75% wartości imprezy
  • w dniu wyjazdu – 95 % wartości imprezy
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy jeśli nie zbierze się minimalna ilość Uczestników, która jest określona w regulaminie każdej imprezy. Na pisemny wniosek zapisanych Uczesników impreza może zostać zrealizowana za dopłatą - koszt imprezy zostanie ponownie skalkulowany.
 9. Zamawiający/ Uczestnik wyjazdów zagranicznych jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i od kosztów leczenia w Towarzystwie Ubezpieczeń EUROPA S.A. – suma ubezpieczenia TRAVEL WORLD STANDARD: NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) – do kwoty 3.000 EUR KL (Koszty Leczenia) – do kwoty 15.000 EUR (aktualną kwotę i warunki ubezpieczenia można znaleźć na www.tueuropa.pl )
 10. Zamawiający/ Uczestnik wyjazdów krajowych jest być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeń EUROPA S.A. – suma ubezpieczenia NNW Standard na terenie Polski – do kwoty 5.000 PLN.
 11. W przypadku, gdy Uczestnik nie posiada aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Polski lub jest obcokrajowcem należy skontaktować się z Organizatorem w celu zakupu odpowiedniego ubezpieczenia.
 12. Zamawiający oświadcza, że w imieniu swoim oraz Uczestników zapoznał się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i akceptuje je. Ubezpieczenie NNW i KL nie obejmuje wypadków powstałych podczas wyczynowego i amatorskiego uprawiania sportów.
 13. Zamawiający może wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej. Ubezpieczenie wynosi 3% wartości imprezy i może zostać wykupione u Agenta BP Turnus na życzenie klienta, w dniu zawarcia umowy.
 14. Zamawiający oświadcza, że został poinformowany o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej. 
 15. Zamawiający oświadcza, że znane są mu przepisy paszportowe, wizowe, a także przepisy kraju, w którym impreza jest realizowana, oraz przeciwwskazania zdrowotne związane z udziałem w imprezie turystycznej oraz o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia w odwiedzanych obszarach oraz możliwości ubezpieczeń z tym związanych. Lista dodatkowych ubezpieczeń na stronie www.turnus.com.pl lub TU EUROPA www.tueuropa.pl
 16. Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać wszelkie dokumenty (dowód osobisty, paszport) umożliwiające mu dojazd na miejsce zakwaterowania i zwiedzanie. Wszelkie koszty i niedogodności wynikające z przerwania podróży na skutek braku powyższych dokumentów ponosi wyłącznie Uczestnik/ Zamawiający.
 17. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wykonane z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego/ Uczestnika, m.in. z nieprzestrzegania przez Uczestników terminów zbiórki i godzin posiłków, spóźnienia do zwiedzanych obiektów, nieprzestrzegania regulaminu w miejscu zakwaterowania oraz w czasie transportu.
 18. Za wszelkie zniszczenia i wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika odpowiada Uczestnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej Zamawiający lub opiekun prawny.
 19. W autokarze obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 20. Przydział miejsc w autokarze ustala Organizator wg kolejności zgłoszeń. W przypadku nieporozumień w trakcie zajmowania miejsc w autokarze o miejscu zajmowanym przez Uczestnika decyduje Pilot wycieczki.
 21. Koszty związane ze zmianą Uczestnika ponosi Zamawiający. Zmiana Uczestnika imprezy wymaga formy pisemnej i podania danych nowego uczestnika (imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu) i może być dokonana (o ile jest to możliwe):
  • bezpłatnie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
  • w terminie 3-6 dni robocze przed rozpoczęciem imprezy turystycznej wymaga wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł.
  Zmiana Uczestnika w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia imprezy, jednak nie później niż dzień kalendarzowy przed imprezą, jest możliwa w wyjątkowych przypadkach i wymaga wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 70 zł. Można wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: www.tueuropa.pl
 22. W przypadku imprez zagranicznych zmiana Uczestnika w dniu wyjazdu nie jest możliwa ze względu na obowiązek wykupu ubezpieczenia. Na imprezach na terenie Polski w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest zmiana Uczestnika w dniu wyjazdu. W takiej sytuacji nowy Uczestnik nie jest ubezpieczony przez BP Turnus.
 23. Przewóz zwierząt jest zabroniony. Możliwe jest zabranie psa-przewodnika dla osoby niewidomej na podstawie osobnej umowy, jeśli wyrazi na to zgodę przewoźnik oraz dyrekcja obiektu noclegowego.
 24. W przypadku niezgodnego z umową świadczenia usług Uczestnik/ Zamawiający ma obowiązek zgłosić niezwłocznie stosowną reklamację celem zminimalizowania szkód. W czasie trwania imprezy Pilotowi wycieczki, po imprezie Organizatorowi najpóźniej 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, nie będą rozpatrywane.
 25. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli Organizator dokona istotnej zmiany programu imprezy. Organizator powiadamia o zmianach w programie za pomocą poczty email, na adres podany przy zgłoszeniu uczestnictwa. Rezygnację należy zgłosić w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W razie rezygnacji z powodu zmiany programu imprezy zwrot kosztów nastąpi w terminie 15 dni od daty pisemnego odstąpienia od umowy, przelewem na konto, z którego dokonana była wpłata.
 26. Zawierając umowę o świadczenie usług turystycznych Uczestnik/ Zamawiający wyraża jednocześnie zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji imprez oraz działalności marketingowej Organizatora. Dane te nie będą udostępniane ani przekazywane osobom trzecim. Zamawiający ma prawo do wglądu i aktualizacji danych osobowych.
 27. Sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie, a w razie nie dojścia do porozumienia, we wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w sądzie właściwym.